Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
 1. Opdracht: het verzoek vanopdrachtgever aan Tomeloos om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 2. Tomeloos is opdrachtnemer: degene die zich verplicht heeft werkzaamheden te verrichten.
 3. Opdrachtgever: degene aan wie Tomeloos verplicht is werkzaamheden te verrichten.
 4. Werkzaamheden: al hetgeen Tomeloos ter uitvoering van de opdracht verricht en/of laat verrichten.
 5. Begroting: overzicht van de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
Artikel 2. Toepasselijkheid
Alle aanbiedingen van Tomeloos vinden plaats onder toepasselijkheidsverklaring van deze algemene voorwaarden zowel op de aanbieding als op de op basis daarvan tot stand gekomen overeenkomsten.
Artikel 3. Begroting
 1. Tomeloos maakt een begroting met betrekking tot een opdracht. Hierin wordt in het kort de voorgestelde werkwijze aangegeven en begroot.
 2. De begroting bevat eenspecificatie van de door Tomeloos gehanteerde uurtarieven en alle bijkomende kosten.
 3. Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf en in redelijkheid.
 4. De begroting kan door Tomeloos worden gewijzigd wanneer en voorzover deze is gebaseerd op omstandigheden en feiten die nadien zijn gewijzigd.
 5. Tomeloos is gerechtigd om de afgegeven begroting zonder voorafgaand overleg met maximaal 10% te overschrijden.
 6. Opdrachtgever zal de begroting van Tomeloos binnen vijf werkdagen na verzending ter goedkeuring tekenen en aan Tomeloos retourneren. Begrotingen die niet binnen vijf werkdagen zijn geretourneerd en ook niet na een herhaald verzoek, worden als goedgekeurd beschouwd.
 7. Als op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden door Tomeloos worden verricht vóórdat de goedkeuringsprocedure van de begroting is voltooid, is Tomeloos gerechtigd haar honorarium en kosten in redelijkheid door te berekenen.
Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen
 1. Alle in de opdracht genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Tomeloos is gerechtigd om prijsverhogingen van derden, die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan, aan opdrachtgever door te berekenen.
 3. Alle diensten en bijbehorende goederen worden geleverd ter plaatse waar Tomeloos is gevestigd.
 4. Alle betalingen moeten worden gedaan op een door Tomeloos aan te wijzen rekening.
Artikel 5. Opdrachten en wijzigingen
 1. Als opdrachtgever wijzigingen wenst door te voeren in de opdracht, nadat deze tot stand is gekomen, moeten deze dooropdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Tomeloos worden meegedeeld. De wijzigingen in de opdracht zijn slechts van kracht indien Tomeloos deze schriftelijk heeft aanvaard.
 2. Voor zover zich bij de werkzaamheden onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de opdracht voordoen, zal Tomeloos opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
 3. De eventuele meerkosten als gevolg van wijzigingen in de opdracht komen te allen tijde ten laste van opdrachtgever.
Artikel 6. Relatiebeheer
 1. Tomeloos maakt van elk contact met opdrachtgever een resumé.
 2. In geval van telefonisch contact wordt alleen een resumé gemaakt als de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van Tomeloos aanleiding geeft.
 3. Als opdrachtgever naar aanleiding van het resumé niet binnen twee werkdagen ná toezending heeft gereageerd, wordt de inhoud van het resumé als juist en volledig aangemerkt en zijn opdrachtgever en Tomeloos aan de inhoud ervan gebonden.
 4. In geval binnen twee werkdagen na het contact door Tomeloos actie moet worden ondernomen, zal van tevoren per e-mailakkoord van opdrachtgever worden gevraagd.
Artikel 7. Inschakeling derden
Indien dit naar het oordeel van Tomeloos redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is Tomeloos gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.
Artikel 8. Betalingstermijn
 1. Betaling dient te worden gedaan binnen de op de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 15 dagen na factuurdatum.
 2. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Een dergelijke uitsluiting van dit recht op deelfacturering kan echter nooit overeengekomen worden met betrekking tot de kosten die in de navolgende leden worden genoemd.
 3. Commercialproductie- en(ether)mediakosten moeten door Tomeloos van opdrachtgever zijn ontvangen vóór het tijdstip, waarop Tomeloos tot betaling van deze kosten verplicht is.
 4. Porto- en andere verspreidingskosten moeten vóór verzending/verspreiding door Tomeloos van opdrachtgever zijn ontvangen.
 5. Tomeloos is te allen tijde gerechtigd, ongeacht hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen, zekerheid voor de nakoming van de financiële verplichtingen van opdrachtgever te eisen. Bijvoorbeeld door een voorschot en/of bankgarantie te bedingen. Opdrachtgever zal in redelijkheid hieraan moeten meewerken. Weigert opdrachtgever zekerheid te geven over het nakomen van de betalingsverplichtingen, dan heeft Tomeloos het recht de overeenkomst te ontbinden, het reeds geleverde terug te nemen en betaling te eisen van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst is verschuldigd.
 6. Indien opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens Tomeloos voldoet, is hij - zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is - in verzuim. Opdrachtgever is aanTomeloos over de periode dat hij in verzuim is rente verschuldigd over het openstaande bedrag tegen het wettelijke rentepercentage.
 7. Indien opdrachtgever jegens Tomeloos in verzuim is met betaling van enig bedrag dan is opdrachtgever aan Tomeloos alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die Tomeloos dient te maken om tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
Artikel 9. Opschorting, ontbinding en opeisbaarheid
 1. Tomeloos heeft het recht de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of in gebreke is met de nakoming van enige op hem rustende verplichting. Dit met inbegrip van het stellen van de verlangde bankgarantie.
 2. Tomeloos heeft het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien opdrachtgever tekort komt in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst.
 3. Indien opdrachtgever in verzuim is,(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verkeert, zijn bedrijf beëindigt, dan wel er bij Tomeloos gerede twijfel aanwezig is of opdrachtgever zijn verplichtingen deugdelijk en tijdig zal kunnen nakomen, zijn alle vorderingen van Tomeloos op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Onverminderd het recht van Tomeloos de overeenkomst alsdan geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.
 5. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet.Daarenboven heeft Tomeloos recht op vergoeding van alle gemaakte kosten, interesten en schade, inclusief het door Tomeloos gederfde inkomen dat Tomeloos tengevolge van de tekortkoming van opdrachtgever heeft geleden.
Artikel 10. Levertijden
De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Tomeloos ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Tomeloos.
Artikel 11. Geheimhouding
Tomeloos zal alle informatie van opdrachtgever, die voor hem als vertrouwelijk kenbaar is gemaakt, vertrouwelijk behandelen.
Artikel 12. Reclames, klachten en bewijs
 1. Zichtbare gebreken moet opdrachtgever direct nadat Tomeloos de door haar verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na oplevering, schriftelijk reclameren.
 2. Onzichtbare gebreken moeten schriftelijk worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs kunnen worden geconstateerd.
 3. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij Tomeloos worden ingediend. De betalingstermijn wordt als gevolg van een dergelijke reclame niet opgeschort.
 4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen door Tomeloos en kunnen zij niet langer geldend worden gemaakt door opdrachtgever.
 5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Tomeloos beslissend.
Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden
 1. De aansprakelijkheid van Tomeloos uit hoofde van door haar geleverde diensten en/of goederen, is beperkt tot het bedrag van haar beloning verminderd met de out-of-pocket kosten. Tomeloos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: (I) schade door een gebrek of tekortkoming aan goederen die door Tomeloos binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; (II) indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gemiste zakenkansen, gederfde omzet en winst; (III) schade die veroorzaakt wordt doordat Tomeloos gebruik heeft gemaakt van door opdrachtgever gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van opdrachtgever.
 2. Tomeloos is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die haar voor, door of namens opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Alle, met de opdracht verbandhoudende zaken, worden voor rekening en risico van opdrachtgever vervoerd.
 3. De aansprakelijkheid voorwerkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever die Tomeloos aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde partij Tomeloos effectief vrijwaart.
 4. De in de voorgaande leden van artikel 13 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Tomeloos.
Artikel 14. Overmacht
 1. In geval Tomeloos door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst gedurende een door haar redelijk te oordelen termijn op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Dit naar haarinzicht , zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt in dit verband verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Tomeloos hetzij bij haar leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertragingen of uitblijven van leveringen doorleveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
Artikel 15. Auteursrecht
 1. Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot ieder ontwerp (voorlopig of definitief) iedere (werk)tekening, model of andere vormgevingen, berust bij Tomeloos.
 2. Wanneer niet schriftelijk anderszins is overeengekomen, verkrijgt opdrachtgever door acceptatie van de opdracht en onverminderd het gestelde onder sub 15.3, slechts het recht op eenmalig gebruik voor het doel en in een omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht.
 3. Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik als bedoeld in 15.2 van enig goed, waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld onder sub 15.1 van Tomeloos rusten, zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan Tomeloos verschuldigde heeft plaatsgevonden; tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp van Tomeloos aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tomeloos.Tomeloos zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld om op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.
Artikel 16. Naamsvermelding
 1. Tomeloos is gerechtigd het vervaardigde te signeren, ook na eventuele overdracht van het daarop berustende auteursrecht.
 2. Indien Tomeloos dit wenst, zal het te verveelvoudigen werk, voor zover van toepassing, worden voorzien van het symbool © (auteursrecht), respectievelijk ® (registratiehouder), ondervermelding van de naam van Tomeloos en het jaar van eerste openbaarmaking c.q.het jaar en/of nummer van een (inter)nationaal depot.
Artikel 17. Promotioneel gebruik
Tomeloos zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten wordt overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van opdrachtgever behoeven wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.
Artikel 18. Aard en duur van de overeenkomst
 1. Tomeloos behartigt de communicatiebelangen van opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Tomeloos de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.
 2. De opdracht kan niet vóórvolbrenging door opdrachtgever worden opgezegd.
Artikel 19. Afwikkeling
 1. Reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde van de opdracht bij Tomeloos bevinden, zullen door haar op de eerste aanvraag aan opdrachtgever worden overhandigd. Dit nadat al hetgeen opdrachtgever aan Tomeloos haar is verschuldigd, uit welke hoofde dan ook, is voldaan.
 2. In alle gevallen waarin de relatie tussen opdrachtgever en Tomeloos eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
Artikel 20. Overdracht
De rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomsten en deze daarop van toepassing zijnde voorwaarden kunnen niet worden overgedragen aan derden dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op deze overeenkomst is hetNederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uitenige overeenkomst tussen Tomeloos en opdrachtgever zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar Tomeloos is gevestigd.
Deze voorwaarden zijn op 27 juli 1998 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nr 160/1998.